Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Aktualności

Data utworzenia: 2020-09-15 12:55:57

OGŁOSZENIE!

Zapisy dzieci do naszego przedszkola
na rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy
od poniedziałku 01. 03. 2021 r. 


Kartę zapisu można odebrać

w biurze przedszkola 

lub pobrać z załącznika na stronie internetowej i wydrukować osobiście.

Wydawanie i przyjmowanie kart

trwać będzie od 01 do 12 marca.

 Poniżej dostępne są szczegółowe zasady rekrutacji.

Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi 25 marca 2021 r.


Zasady przyjęć dzieci
do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
w Mszanie Dolnej

 

 1. Przyjęcia dzieci do Przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) wypełnionych wniosków (karty zgłoszenia).
 2. Dzieci przyjmowane są na zasadzie powszechnej dostępności do przedszkola z terenu miasta Mszana Dolna i z terenu gmin sąsiednich.
 3. „Karta zgłoszenia” powinna zawierać szczegółową informację o dziecku oraz o stanie jego zdrowia.
 4. Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku jest równoznaczne z gotowością zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez Przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny.
 5. Okres naboru do przedszkola trwa od 1 do 12 marca dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczały do naszego przedszkola.
 6. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do naszego Przedszkola i zamierzający przedłużyć umowę na następny rok szkolny są zobowiązani do wypełnienia deklaracji potwierdzającej wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej i złożenia jej do końca lutego.
 7. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Oświatowe przewiduje się pierwszeństwo przyjęć dla dzieci:

a)      Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje siędzieci zamieszkałe na obszarze miasta i gminy Mszana Dolna.

b)      W przypadku większej liczby dzieci spełniającychwarunek, o którym mowa w pkt. 7 lit. a), niż liczba wolnych miejsc, napierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznienastępujące kryteria:

 •          wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej dzieci wrodzinie),
 •          niepełnosprawność dziecka,
 •          niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 •          niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
 •          niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 •          samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 •          objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dodatkowe kryteria ustalone przez organ prowadzący:

 • dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
 • rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających i/lub absolwentów naszego przedszkola,
 • dzieci zamieszkujące na terenie miasta Mszana Dolna,
 • dzieci rodziców pracujących w bliskiej lokalizacji przedszkola,
 • dzieci obojga rodziców pracujących,
 • dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez przedszkole.

UWAGA! Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć stosowne zaświadczenia i oświadczenia rodziców, umożliwiające uwzględnienie powyższych kryteriów.

 1. Lista dzieci przyjętych zostanie sporządzona po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej i zamieszczona na tablicy ogłoszeń na terenie przedszkola.
 2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 630 – 1630
 3. Dzieci mogą korzystać z posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
 4. Przedszkole pełni dyżur w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu przez dwa tygodnie.
 5. Dodatkowe zajęcia w przedszkolu to: gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, język angielski, zajęcia taneczne, terapia logopedyczna.
 6. Opłaty wpłacane są na konto przedszkola, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
 7. Jeżeli rodzice zalegają z opłatą za przedszkole następuje automatyczne zerwanie umowy oraz wykreślenie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.
 8. Ewentualną rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola prosimy zgłaszać za tygodniowym wyprzedzeniem miesiąca, w którym dziecko będzie wypisane.
 9. Jeżeli dziecko jest nieobecne w przedszkolu (nieobecność nieusprawiedliwiona) przez okres jednego miesiąca jest skreślone z listy przedszkolaków.

 

Kontakt: tel. 18/307 02 57, 535 998 330,e-mail frmprzedszkole@gmail.com

Strona internetowa: www.przedszkolefrm-mszanadolna.pl

 

Przedszkolejest placówką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą
która ma nacelu wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie do podjęcia nauki wszkole.


 UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA

 

Wdzięczni Bogu za dar Patrona
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

na progu nowego roku przedszkolnego
pragniemy dziękować za otrzymane łaski
i zawierzać Bogu Dzieci i ich Rodziny
oraz Personel Przedszkola podczas

wspólnej Eucharystii
dnia 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1600,

na którą gorąco i serdecznie zapraszamy

Rodziców wraz z Dziećmi.

Msza św. będzie sprawowana

w kościele parafialnym
p.w. Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej.