Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Dla rodziców

Data utworzenia: 2012-03-08 23:38:13

          We wstępie Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym  czytamy, że: „rodzina będąca czymś znacznie więcej niż tylko zwykłą jednostką prawną, społeczną czy ekonomiczną stanowi wspólnotę miłości i solidarności, jedyną pod względem możliwości nauczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, społecznych, duchowych i religijnych istotnych dla rozwoju i powodzenia własnych członków   i społeczeństwa /.../, a prawo rodziców do wychowywania powinno być wspierane przez rozmaite formy współpracy rodziców z nauczycielami”. 

          Każdy proces dydaktyczno - wychowawczy zmierza do osiągnięcia określonego celu poprzez realizację zadań i przy współudziale rodziny oraz innych instytucji społecznych wspomagających ten proces. W programie wychowania przedszkolnego, sprawom wpływu rodziny na kształtowanie osobowości dziecka poświęca się wiele uwagi. Zadaniem rodziny jako najważniejszego środowiska wychowawczego jest dbałość o rozwój fizyczny, intelektualny i zaspokojenie potrzeb psychospołecznych. W rodzinie dziecko przygotowuje się do życia, uodparnia na trudności i niepowodzenia, uczy się odpowiedzialności. Tam też zdobywa umiejętność współżycia społecznego, w którym szuka wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Bez udziału rodziny nikt nie jest w stanie wpoić dziecku zasad moralnych, nauczyć kulturalnego współżycia i wzajemnego szacunku. Współcześnie funkcjonujące przedszkole jako instytucja opiekuńczo-wychowawcza podejmuje liczne działania zmierzające do harmonijnej współpracy i współodpowiedzialności rodziców  i nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

          Efektywność pracy przedszkola i powodzenie wszelkich działań wychowawczo -dydaktycznych nauczyciela zależy w dużej mierze od poziomu porozumienia z rodzicami  i ich zaangażowania, a także od ich znajomości środowiska rodzinnego dziecka. Sprawą powszechnie znaną i akceptowaną, nie wymagającą badawczych uzasadnień jest fakt, że rodzina (rodzice) wychowuje dziecko, a wszelkie inne instytucje pełnią ważną rolę wspierającą, wspomagającą i poszerzającą ten proces. Wobec rodziców przedszkole (oddziały przedszkole w szkołach podstawowych) pełnią funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

  • pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  • informują na bieżąco o postępach dziecka, uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.


 To jasne sformułowanie funkcji przedszkola wobec rodziców uzasadnia ciągłą dążność do doskonalenia i poszerzania form współpracy dla jednego wspólnego dobra jakim jest szczęście i pomyślność psychofizyczna dziecka. Dlatego pragniemy wspólnie z rodzicami realizować podstawowe cele współpracy, do których należy:

  • wspomaganie rozwoju dziecka i przygotowanie rodziny do nowych zadań wynikających z pójścia dziecka do szkoły, tworzenie warunków partnerstwa  i współdziałania w ułatwianiu dziecku przejścia od aktywności zabawowej do działalności edukacyjnej;
  • wspólne z rodzicami działania zapewniające dziecku osiągnięcie sukcesu w uczeniu się;
  • ułatwienie dziecku adaptacji do warunków szkolnych i nowych obowiązków życiowych, organizacyjnych i edukacyjnych;
  • zachęcanie do podejmowania przez dziecko trudu zdobywania wiadomości i umiejętności oraz doskonalenie jego działań w kontaktach interpersonalnych i sytuacjach trudnych;
  • wprowadzanie dzieci w świat wiary i wartości religijnych; zapoznawanie ich z tradycją i praktykami religijnymi Kościoła katolickiego.