Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie Dolnej

Data utworzenia: 2022-02-23 10:33:46

Zasady przyjęć dzieci
do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
w Mszanie Dolnej

 

 1. Przyjęcia dzieci do Przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) wypełnionych wniosków (karty zgłoszenia).
 2. Dzieci przyjmowane są na zasadzie powszechnej dostępności do przedszkola z terenu miasta Mszana Dolna i z terenu gmin sąsiednich.
 3. „Karta zgłoszenia” powinna zawierać szczegółową informację o dziecku oraz o stanie jego zdrowia.
 4. Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku jest równoznaczne z gotowością zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez Przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny.
 5. Okres naboru do przedszkola trwa od 1 do 15 marca dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczały do naszego przedszkola.
 6. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do naszego Przedszkola i zamierzający przedłużyć umowę na następny rok szkolny są zobowiązani do wypełnienia deklaracji potwierdzającej wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej i złożenia jej do końca lutego.
 7. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Oświatowe przewiduje się pierwszeństwo przyjęć dla dzieci:

a)      Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje siędzieci zamieszkałe na obszarze miasta i gminy Mszana Dolna.

b)      W przypadku większej liczby dzieci spełniającychwarunek, o którym mowa w pkt. 7 lit. a), niż liczba wolnych miejsc, napierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznienastępujące kryteria:

·        wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej dzieci wrodzinie),

·        niepełnosprawność dziecka,

·        niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

·        niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

·        niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

·        samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

·        objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dodatkowe kryteria ustalone przez organ prowadzący:

 • dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
 • rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających i/lub absolwentów naszego przedszkola,
 • dzieci zamieszkujące na terenie miasta Mszana Dolna,
 • dzieci rodziców pracujących w bliskiej lokalizacji przedszkola,
 • dzieci obojga rodziców pracujących,
 • dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez przedszkole.

UWAGA! Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć stosownezaświadczenia i oświadczenia rodziców, umożliwiające uwzględnienie powyższychkryteriów.

 1. Lista dzieci przyjętych zostanie sporządzona po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej i zamieszczona na tablicy ogłoszeń na terenie przedszkola.
 2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 630 – 1630
 3. Dzieci mogą korzystać z posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
 4. Przedszkole pełni dyżur w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu przez cztery tygodnie.
 5. Dodatkowe zajęcia w przedszkolu to: gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, język angielski, zajęcia taneczne, terapia logopedyczna.
 6. Opłaty wpłacane są na konto przedszkola, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
 7. Jeżeli rodzice zalegają z opłatą za przedszkole następuje automatyczne zerwanie umowy oraz wykreślenie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.
 8. Ewentualną rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola prosimy zgłaszać za tygodniowym wyprzedzeniem miesiąca, w którym dziecko będzie wypisane.

 

Kontakt: tel. 535 998 330, e-mail frmprzedszkole@gmail.com

Strona internetowa: www.przedszkolefrm-mszanadolna.pl

 

Przedszkolejest placówką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą
która ma nacelu wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie do podjęcia nauki wszkole.