Zapisy dzieci


Zapisy dzieci do przedszkola na rok 2024/2025 

 c_689_477_16777215_00_images_Aktualności_2023-24_Ogł_-_rekrutacja.png

Ważne informacje z Regulaminu rekrutacji:

pkt 19. Rodzice składają ”Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola". Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku jest równoznaczne z gotowością zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez Przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny. „Karta zgłoszenia” powinna zawierać szczegółową informację o dziecku oraz o stanie jego zdrowia.

pkt 20. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów, o których mowa w punktach 12 i 14;
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
d) dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez organ prowadzący (zaświadczenia lub oświadczenia rodziców).

 

Regulamin rekrutacji 2024/2025

 

Serdecznie zapraszamy