Misja i wizja

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:

 

Przedszkole Zgromdzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi kieruje się celami wychowawczymi, zapisanymi w wizji i misji placówki.

WIZJA:
Naszym zamierzeniem jest aby dziecko poprzez twórcze działania przyswajało sobie ważne wydarzenia z życia roku liturgicznego oraz rozwijało swoją świadomość przynależności do Kościoła katolickiego.

MISJA:
Poprzez twórcze działania dziecko poznaje, rozwija się i czuje się dzieckiem Kościoła.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:

- wprowadzić dziecko w dziedzictwo wiary katolickiej;
- ukształtować świadomość przynależności do kultury wiary katolickiej, przejawiającej się w różnych okresach roku liturgicznego;
- przygotować dziecko do aktywnego uczestnictwa w świętach i wydarzeniach roku liturgicznego;
- pomoc rodzinie w wychowywaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem
- bezpieczny i prawidłowy rozwój dziecka;
- współpraca z rodzicami i opiekunami dziecka przy realizacji zadań
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną;
- organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dobrowolnie i nieodpłatnie;

 

PRZEDSZKOLE REALIZUJE POWYŻSZE CELE I ZADANIA POPRZEZ:

Przedszkole realizuje zadana wychowawcze zgodne z zasadami i wartościami chrześcijańskimi z uwzględnieniem wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych poprzez:
- tworzenie atmosfery religijnej poprzez codzienną modlitwę w grupach;
- uwrażliwianie dzieci na używanie pozdrowień chrześcijańskich;
- dbanie o duchowy rozwój dziecka: literatura, uroczystości przedszkolne;
- uczenie modlitwy Anioł Pański i zachęcanie do jej odmawiania;
- poznawanie życia świętych;
- przygotowanie oprawy liturgicznej przez dzieci rodziców i nauczycieli na Mszę Święta dla przedszkolaków;
- przygotowanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w świętach i wydarzeniach roku liturgicznego;
- tworzenie atmosfery religijnej poprzez codzienną modlitwę poranną w grupie oraz przed posiłkami;
- wzmacnianie poczucia wartości otrzymanego od Boga daru życia;
- cotygodniowy wspólny śpiew pieśni i piosenek religijnych na Mszę Świętą;
- wdrażanie do wdzięczności Bogu za stworzony dla człowieka świat;
- kształtowanie świadomości przynależności do kultury i wiary katolickiej;
- wyrabianie szacunku wobec siebie i drugiego człowieka;
- uczenie miłości do ojczyzny;
- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i zaspokajanie ich;
- rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- budzenie aktywności twórczej;
- wspieranie dzieci uzdolnionych;
- wspieranie rodziców;
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach;

 

WYCHOWANIE I OPIEKA W PRZEDSZKOLU:

Każde dziecko ma prawo do:

- spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;
- akceptacji takim jakim jest;
- własnego tempa rozwoju;
- kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi;
- zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
- snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie ,,snu na rozkazy”;
- jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;
- zdrowego i smacznego jedzenia;